Tọa đàm “Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Ngày 15/8/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp cơ quan Đoàn thanh niên huyện tổ chức Tọa đàm “Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Hiệp Đức tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Văn bản điện tử

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên:  A Viết Sơn

Chức vụ:  Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại:  0985535977

Email:  sonav@quangnam.gov.vn